Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

Стаття 1. Мета групи “GRECO”
Метою Групи держав по боротьбі з корупцією (далі в тексті “GRECO”) є удосконалити компетентність її членів в боротьбі з корупцією для вжиття заходів через динамічний процес спільного оцінювання методів проведення та однакового впливу згідно з їхніми зобов’язаннями в цій сфері.

Стаття 2. Функції групи “GRECO”
Для досягнення мети, що тлумачиться в Статті 1, група “GRECO”
1. Спостерігає за дотриманням Керівних принципів боротьби з корупцією, які прийняті Комітетом міністрів Ради Європи 6 листопада 1997 року.
2. Спостерігає за впровадженням міжнародних законодавчих документів, прийнятих відповідно до Програми дій боротьби з корупцією, згідно з положеннями, які містяться в цих документах.

Стаття 3. Місцезнаходження
Місцезнаходженням Групи “GRECO” є Страсбург.

Стаття 4. Процедура для набуття членства групи “GRECO”
1. Будь-які держави-члени Ради Європи, інші, ніж згадані в Резолюції щодо створення “GRECO”, можуть приєднатися в будь-який час до групи “GRECO”, повідомивши про свої наміри Генеральному Секретарю Ради Європи.
2. Будь-які держави-нечлени, які брали участь в розробці Розширеної та неповної угоди*, інші, ніж ті, що згадувалися в Резолюції щодо створення групи GRECO, можуть приєднатися до групи в будь-який час, повідомивши про свої наміри Генеральному Секретарю Ради Європи. Повідомлення супроводжується заявою до дії з тим, що держава-нечлен РЄ застосовує керівні принципи в боротьбі з корупцією, прийняті Комітетом міністрів Ради Європи 6 листопада 1997 року.
___________________
* Комітет міністрів Ради Європи, обмеживши склад держав-членів Розширеної та неповної угоди, після консультування держав-нечленів, які вже беруть участь, може запросити держав-нечленів, інших, ніж тих, яких стосується вищевказаний параграф 2, приєднатися до групи “GRECO”. Такі запрошення отримали держави: Білорусь (10), Канада (11), Грузія (5), Ватикан, Японія (10), Мексика (10) та Сполучені Штати Америки (11). Боснія та Герцеговина двічі брала участь в засіданні.
3. Держави, які стають Сторонами міжнародних правових документів, підписаних Комітетом міністрів Ради Європи виконання Програми дій боротьби з корупцією, що надає обов’язкове членство групи “GRECO” стають членами “GRECO” через сам факт відповідно до положень цих документів.
Держава повідомляє про свої наміри Генеральному Секретарю щодо приєднання до групи “GRECO”, що супроводжується заявою з зобов’язаннями щодо застосування керівних принципів в боротьбі з корупцією.

Стаття 5. Участь Європейського співтовариства
Європейське співтовариство може бути запрошене Комітетом міністрів для участі в роботі групи “GRECO”. Умови його участі обумовлюються резолюцією, що запрошує його на участь.

Стаття 6. Склад групи “GRECO”
1. Кожна держава-член призначає делегацію до “GRECO”, яка складається не більше ніж з двох представників. Один її представник призначається керівником делегації.
2. Бюджет Розширеної та Неповної Угоди покриває транспортні та добові витрати одного з представників делегації.
3. Представники, призначені до “GRECO”, отримують привілеї та імунітет згідно зі Статтею 2 Протоколу до Загальної Угоди про привілеї та імунітети Ради Європи ( 994_020 ).

Стаття 7. Інші представники
1. Європейський Комітет з питань правового співробітництва (CDCJ) та Європейський Комітет з проблем злочинності кожний призначає по представнику до GRECO.
2. Комітет міністрів можуть запросити інші органи (організації) Ради Європи призначити представника до GRECO після консультування останнього.
3. Статутний Комітет, створений згідно зі статтею 18 (див. нижче), призначає представника до GRECO.
4. Представники, призначені згідно з параграфами 1-3 (див. вище) беруть участь в пленарних засіданнях групи GRECO без права голосування, їхні транспортні та добові витрати не покриваються Бюджетом Розширеної та неповної Угоди.

Стаття 8. Функціонування GRECO
1. GRECO приймає необхідні рішення для свого функціонування.
Зокрема:
затверджує оціночні звіти згідно зі статтею 15;
затверджує проект щорічної програми дій та подає згідно з Фінансовими інструкціями пропозиції Генеральному Секретарю РЄ щодо прийняття проекту щорічного бюджету для передачі Статутного Комітету, затвердженого згідно зі статтею 18.
затверджує його щорічний звіт діяльності, включаючи щорічні рахунки до їх подання в Комітет Міністрів.
2. GRECO проводить не менше 2 пленарних з’їздів щорічно та може приймати рішення стосовно заснування при необхідності робочих сторін та згідно з Правилами Процедури.
3. GRECO щорічно публікує річний звіт щодо діяльності, включаючи річні рахунки, затверджені відповідними органами згідно зі Статтею 18 (нижче).
4. GRECO складає свої власні Правила Процедури. Будь-яка держава чи Європейське співтовариство, ставши членом групи GRECO, розглядається тими, що прийняли Статут та Правила Процедури GRECO.
5. GRECO проводить свої засідання при зачинених дверях.
6. Члени GRECO, які беруть участь в взаємному оцінюванні, мають право брати участь в голосуванні. Кожний з них має право віддавати один голос. Проте, якщо інакше не вирішено Статутним Комітетом, член, який не зміг заплатити весь чи значну частину свого обов’язкового внеску до бюджету Розширеної неповної угоди за два роки, більше не братиме участі в процесі прийняття рішень (голосуванні).
7. Рішення GRECO приймається двома третинами підрахованих голосів* та більшістю тих, хто має право голосу. Проте процедурні рішення приймаються більшістю підрахованих голосів.
___________________
* Рахуються тільки голоси “за” чи “проти” при підрахунку кількості голосів (Стаття 10 параграф 5 Правила процедури міністерських депутатів).
8. GRECO обирає свого Президента та Віце-Президента з числа членів, які мають право голосу.

Стаття 9. Бюро
1. Згідно зі статтею 8, параграф 8 (див. вище) до складу Бюро входить Президент та Віце-Президент, та п’ять інших осіб, обраних групою GRECO, серед представників членів, які мають право голосу, які є, якщо це можливо, Сторонами щонайменше одного міжнародного правового документа, прийнятого згідно з Програмою дій боротьби з корупцією.
2. Бюро виконує такі функції:
– готує попередній проект щорічної програми дій та проект щорічного звіту про свою діяльність;
– вносить пропозиції в GRECO щодо попереднього проекту бюджету;
– організовує візити до країн на основі рішень, прийнятих групою GRECO;
– вносить пропозиції до групи GRECO щодо складу оцінних команд;
– готує порядок денний для засідань GRECO, включаючи ті, на яких будуть обговорюватися оцінні звіти;
– вносить пропозиції до групи GRECO щодо положень, які вибираються для процедури оцінювання згідно зі статтею 10, пункт 3 (див. нижче);
– вносить пропозиції до GRECO щодо призначення наукових експертів та консультантів.
3. Бюро виконує будь-яку іншу функцію, яка доручена GRECO.
4. Бюро виконує свої функції під загальним наглядом GRECO.

Стаття 10. Процедура оцінювання
1. GRECO проводить оціночні процедури щодо кожного свого члена згідно зі статтею 2.
2. Оцінювання поділяється на етапи. Оціночний етап – це період, визначений GRECO, під час якого процес оцінювання буде провадитись для визначення згоди членів щодо вибраних положень, які містяться в Керівних принципах та інших правових документах, прийнятих згідно з Програмою дій боротьби з корупцією.
3. На початку кожного етапу GRECO вибирає спеціальні положення, на яких буде базуватися процедура оцінювання.
4. Кожний член визначає максимально 5 експертів, які зможуть виконувати завдання, що викладені в статтях 12-14.
5. Кожний член забезпечує співробітництво своїх органів в найширшому можливому масштабі, в процесі оцінювання, в рамках національного законодавства.

Стаття 11. Опитувальник
1. Для кожного оцінного раунду GRECO затверджує опитувальник, який направляється всім членам, яких стосується оцінювання.
2. Опитувальник забезпечує реалізацію процедури оцінювання.
3. Члени направляють свої відповіді до Секретаріату в обумовлені строки, визначені GRECO.

Стаття 12. Оцінні команди
1. GRECO призначає команду для оцінювання кожного члена з числа експертів, яких стосується параграф 4 статті 10 (далі за текстом “команда”). Коли оцінювання стосується впровадження одного з міжнародних правових документів, прийнятих згідно з Програмою дій боротьби з корупцією, GRECO призначає команди, які складаються переважно з експертів, запропонованих членами держав, які є Сторонами відповідного документа.
2. Команда вивчає відповіді на запитання опитувальника та може запросити, де доречно, додаткову інформацію в письмовій чи усній формі від членів, які проходять оцінку, для розгляду.
3. Бюджет Розширеної Неповної Угоди покриває транспортні та добові витрати експертів, що беруть участь в командах.

Стаття 13. Візити до країн
1. GRECO може давати вказівки команді відвідувати державу-члена з метою пошуку додаткової інформації стосовно законодавства чи практичної діяльності, яка необхідна для оцінювання.
2. GRECO щонайменше за два місяці повідомляє відповідній державі-члену про свої наміри щодо здійснення візиту.
3. Візит виконується згідно з програмою, розробленою відповідною державою-членом, з урахуванням побажань, висловлених командою.
4. Члени команди мають привілеї та імунітети згідно зі статтею 2 Протоколу до Загальної Угоди щодо привілеїв та імунітетів Ради Європи ( 994_020 ).
5. Бюджет Розширеної Неповної Угоди покриває транспортні та добові витрати, що є необхідними для здійснення візитів до країн.

Стаття 14. Оцінні звіти
1. На основі зібраної інформації команда готує попередній проект оцінного звіту про стан законодавства та практичної діяльності відносно положень, вибраних для етапу оцінювання.
2. Попередній проект звіту передається державі-члену, яка проходить оцінювання, для коментаря. Ці коментарі враховуються командою при завершенні проекту звіту.
Проект звіту подається до GRECO.

Стаття 15. Обговорення та затвердження звітів
1. GRECO обговорює на Пленумі проект звіту, поданий на розгляд командою.
2. Державі-члену, яка підлягає оцінюванню, надається право висловити свою точку зору в усній чи письмовій формі щодо матеріалів вивчення.
3. При завершенні обговорення GRECO затверджує з чи без доповнень звіт відносно держави-члена, яка підлягає оцінюванню.
4. Всім державам надається право брати участь в голосуванні, що веде до затвердження оцінних звітів відносно застосування Керівних Принципів. Тільки держави-члени, які є Сторонами міжнародного правового документа, прийнятого згідно з Програмою дій боротьби з корупцією, уповноважені брати участь в голосуванні, що веде до затвердження оцінних звітів з питань впровадження відповідного документа.
5. Оцінні звіти конфіденційні. Якщо не прийнято іншого рішення, доступ до цих звітів мають лише члени команди, що виконує оцінювання, не враховуючи членів групи GRECO, Статутного комітету та Секретаріату цих органів.
6. Звіт групи GRECO може складатися з рекомендацій, які надсилаються державі-члену, що підлягає оцінці, з метою удосконалення національного законодавства та практичної діяльності щодо боротьби з корупцією, GRECO запрошує державу-член звітувати про заходи, яких вживається для виконання цих рекомендацій.

Стаття 16. Публічні заяви
1. Статутний Комітет може видавати публічні заяви, коли він впевнений, що держава-член залишається пасивною чи вживає недостатніх заходів відносно рекомендацій, які надіслані їй щодо застосування Керівних принципів.
2. Статутний Комітет, склад якого обмежується кількістю членів, які є сторонами відповідного документа, може видавати публічну заяву, коли він впевнений, що держава-член залишається пасивною чи приймає недостатні дії відносно рекомендацій, які надіслані їй щодо впровадження документа, затвердженого на виконання Програми дій боротьби з корупцією.
3. Статутний Комітет інформує відповідну державу-члена та надає можливість державі-члену передати на розгляд дальші коментарі перед підтвердженням свого рішення видати публічну заяву відносно параграфів 1 та 2 (див. вище).

Стаття 17. Фінансові ресурси групи GRECO
1. Бюджет GRECO фінансується щорічними обов’язковими внесками його членів.
2. GRECO може отримувати додаткові добровільні внески від своїх членів.
3. GRECO може також отримувати добровільні внески зацікавлених міжнародних інститутів.
4. Фінансові ресурси, про які йдеться мова в 3 параграфі, є предметом повноважень Статутного Комітету до їх прийняття.
5. Фінансові ресурси групи GRECO здобуваються та утримуються від імені Ради Європи та визначаються такими, що мають привілеї та імунітети, що застосовуються до ресурсів РЄ згідно з існуючими угодами.

Стаття 18. Статутний Комітет
1. Статутний Комітет складається з представників Комітету міністрів держав-членів Ради Європи, які є також членами групи GRECO, та представників, які спеціально визначені для нього іншими членами групи GRECO.
2. Щороку Статутний Комітет визначає обов’язкові внески держав-членів до групи GRECO. Шкала, згідно з якою внески держав-нечленів РЄ складаються, вирішується в погодженні з останніми: як правило шкала відповідає критерію для визначення масштабу внесків до загального бюджету Ради Європи.
3. Щороку Статутний Комітет приймає бюджет витрат групи GRECO на впровадження програми діяльності та прості секретарські витрати.
4. Щороку Статутний Комітет затверджує щорічні рахунки групи GRECO, які складаються Генеральним Секретарем Ради Європи згідно з Фінансовими інструкціями РЄ – та подаються на розгляд Статутному Комітету разом зі звітом Ради ревізорів. Для звільнення Генерального Секретаря від відповідальності за управління фінансовим роком під запитанням. Статутний Комітет передає Комітету міністрів щорічні рахунки, разом з затвердженням чи коментарями, та звіт, що складається Радою ревізорів.
5. Фінансові інструкції Ради Європи застосовуються з необхідними змінами для прийняття та управління бюджетом.

Стаття 19. Секретаріат
1. GRECO допомагає Секретаріат, який матеріально забезпечується Генеральним Секретарем Ради Європи.
2. Секретаріат GRECO очолює Виконавчий Секретар, призначений Генеральним Секретарем Ради Європи.

Стаття 20. Поправки
1. GRECO чи будь-який її член може запропонувати поправки до цього Статуту Статутному Комітету.
2. Цей Статут може бути доповнений одноголосним рішенням Статутного Комітету. Якщо поправка не запропонована GRECO, остання береться до уваги Статутним Комітетом.
Стаття 21. Вихід
1. Згідно з застосовними положеннями міжнародних правових документів, яких стосується стаття 2, параграф 2 (див.вище), будь-який член може вийти з GRECO. Заяву на ім’я Генерального Секретаря Ради Європи щодо виходу подає Міністр Закордонних Справ чи дипломатичний представник, якому надані специфічні повноваження для цього.
2. Генеральний Секретар визнає отримання заяви та повідомляє відповідній державі-члену, що вона буде подана на розгляд Статутному Комітету.
3. За аналогією зі статтею 7 Статуту Ради Європи ( 994_001 ) вихід стає чинним:
в кінці фінансового року, в якому повідомляється, якщо повідомлення надається протягом перших дев’яти місяців фінансового року;
в кінці наступного фінансового року, якщо повідомлення надається в останні три місяці фінансового року.
Згідно зі статтею 18 Фінансових Інструкцій Ради Європи Статутний Комітет перевіряє фінансові наслідки виходу та робить відповідні заходи.
Генеральний Секретар негайно повідомляє відповідну державу-члена про наслідки її виходу та інформує Статутний Комітет про результат.

You may also like...