про центр

НАЦІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СПРИЯННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Національний Координаційний Комітет сприяння протидії корупції є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки, символіку, відповідну структуру у складі  відокремлених структурних підрозділів  – Департаментів в АР Крим, областях і місті Києві та Управлінь районного і міського рівнів.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ  ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

Комітет у встановленому чинним законодавством порядку здійснює такі завдання:

• сприяє державним органам у забезпеченні основних пріоритетів національних інтересів України щодо гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина;

• сприяє органам державної влади у захисті економічної безпеки та інших національних інтересів суспільства;

• приймає участь у розвитку громадянського суспільства, його демократичних інститутів;

• приймає участь у створенні дійових механізмів захисту конституційних прав і основних свобод громадян за їх зверненням;

• сприяє створенню повноцінного, ефективно діючого місцевого і регіонального самоврядування.

Для виконання мети та статутних завдань Комітет у порядку, встановленому чинним законодавством:

• сприяє розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки як основи створення високих технологій та забезпечення переходу економіки на інноваційну модель розвитку, у створенні ефективної системи інноваційної діяльності в Україні;

• сприяє громадянам у дотриманні їх конституційного права на свободу слова, доступу до інформації, недопущення неправомірного втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації, дискримінації в інформаційній сфері і переслідування журналістів за політичні позиції;

• у порядку, встановленому чинним законодавством, сприяє боротьбі з незадовільним рівнем соціального захисту військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби та членів їхніх сімей;

• сприяє підвищенню ролі системи охорони здоров’я і соціального захисту населення;

• сприяє створенню екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереженні навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

• сприяє органам державної влади у здійсненні демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією держави та іншими структурами в системі економічної безпеки;

• сприяє утворенню в установленому порядку громадських консультативно-дорадчих, експертних органів, рад, комісій, груп для проведення розслідувань та врахування громадської думки у формуванні та реалізації державної політики.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ ТА ІНШИХ  ОСІБ, ЯКІ ЗВЕРНУЛИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДО КОМІТЕТУ

Комітет:

• представляє та захищає законні інтереси Комітету, законні інтереси своїх членів та осіб, які звернулися за допомогою до Комітету у державних, правоохоронних органах, в прокуратурі, судах різних рівнів та у відношеннях з іншими установами, організаціями незалежно від форм власності, у т.ч.:

• здійснює юридичне супроводження діяльності колективних членів (підприємств, установ, організацій) та фізичних осіб;

• звертається до суду, прокуратури, правоохоронних та інших державних органів із зверненнями про захист прав, свобод та інтересів своїх членів, що стосуються діяльності Комітету за їх зверненням та бере участь у цих справах;

• одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

• за фактами порушення прав і свобод громадян, зловживання посадовими особами своїх посадових обов’язків, корупційні та інші протиправні діяння, що спричинили шкоду державі, громадянину, звертається до відповідних державних органів, установ, організацій, підприємств, незалежно від форм власності чи підпорядкування, правоохоронних органів, прокуратури, Збройних Сил України, інших військових формувань про усунення порушень закону, причин, негативних явищ і умов, що їм сприяють та притягнення ними винних до передбаченої законом відповідальності.

МЕХАНІЗМИ ТА ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ

Комітет:

• має право одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

• розробляє та запроваджує механізми посилення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та виборних органів;

• вносить відповідні пропозиції до органів влади та управління;

• співробітничає з правоохоронними органами щодо виявлення фактів корупції в органах державної влади, сприяє запровадженню механізму заохочення населення за надання об’єктивної інформації про факти корупції;

• взаємодіє з органами державної влади, місцевого самоуправління, установами, підприємствами, організаціями незалежно від форм власності, іншими установами, організаціями та окремими особами, з об’єднаннями громадян, в тому числі і політичними партіями та громадськістю, що сприяють вирішенню статутних мети та завдань Комітету;

• співпрацює з громадськими організаціями, іншими інститутами громадянського суспільства та за їх згодою координує спільну діяльність у сприянні правоохоронним та іншим державним органам у боротьбі з корупцією, злочинністю та іншими негативними явищами і процесами;

• проводить громадську експертизу проектів законів, рішень, програм, представляє свої висновки і пропозиції відповідним державним органам для врахування в ході реформування Збройних Сил України, інших складових частин Воєнної   організації та правоохоронних органів держави;

• проводить оцінку діяльності органів виконавчої влади, ефективність прийняття і виконання такими органами рішень, надає пропозиції щодо розв’язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади;

• бере участь у громадських дискусіях та відкритих парламентських слуханнях з питань реформування і діяльності Збройних Сил України, інших ланок Воєнної організації та правоохоронних органів держави, проблем правового і соціального захисту військовослужбовців, членів їхніх сімей.

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ У ПИТАННЯХ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Комітет:

• сприяє органам державної влади та управління, правоохоронним органам у боротьбі з корупцією та злочинністю;

• бере участь у діяльності щодо виявлення фактів вчинення корупційних правопорушень та встановлення осіб, які їх вчинили, у межах повноважень, визначених законом;

• повідомляє про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції;

• запитує та одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції;

• здійснює громадський контроль за додержанням законів, спрямованих на запобігання і протидію корупції;

• проводить, замовляє проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подає за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади;

• бере участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання і протидії корупції;

• проводить заходи щодо інформування населення з питань запобігання і протидії корупції;

• вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції;

• проводить, замовляє проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання і протидії корупції.

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. Держава забезпечує здійснення правоохоронними органами правових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист від протиправних посягань на життя, здоров’я, житло та інше майно осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, а також близьких їм осіб.

ЧЛЕНСТВО В КОМІТЕТІ

Членство в Комітеті може бути індивідуальним та колективним.

Індивідуальними членами Комітету можуть бути фізичні особи, яким виповнилося 18 років і які визнають Статут та сприяють виконанню його мети та завдань.

Членами Комітету є колишні та діючі працівники правоохоронних органів. Прокуратури, суду, інших державних органів, лікарі, вчителі, військовослужбовці, юристи, адвокати, представники середнього та малого бізнесу.

Колективними членами можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, громадські організації, які визнають мету та завдання Комітету та активно сприяють їх реалізації.

Членам Комітету видається членський квиток (посвідчення) встановленого зразку.

Штатним працівникам Комітету присвоюється відповідне звання Комітету, штатні працівники мають формений одяг встановленого зразку.

НККСПК