Про антикорупційну експертизу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.03.2015 № 383/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2015 р.
за № 303/26748
Деякі питання проведення антикорупційної експертизи
З метою забезпечення виконання статті 55 Закону України «Про запобігання корупції»НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення антикорупційної експертизи, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 05 серпня 2013 року № 1608/5 «Деякі питання проведення антикорупційної експертизи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2013 року за № 1325/23857.
3. Департаменту антикорупційної політики (Сіверс Р.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше введення у дію Закону України «Про запобігання корупції».
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Янчука А.В.
Міністр П. Петренко
________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.03.2015 № 383/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2015 р.
за № 303/26748
ПОРЯДОК
проведення антикорупційної експертизи
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів з метою запобігання вчиненню корупційних правопорушень через наявність у законодавстві корупціогенних факторів.
2. Завданнями антикорупційної експертизи є:
1) проведення комплексного дослідження нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів з метою виявлення корупціогенних факторів;
2) підготовка обґрунтованих висновків щодо наявності або відсутності у нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів корупціогенних норм, надання пропозицій та рекомендацій щодо їх усунення.
3. Антикорупційна експертиза проводиться за методологією проведення антикорупційної експертизи, визначеною законодавством.
4. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, здійснюється під час такої реєстрації структурними підрозділами апарату та територіальних органів Міністерства юстиції, відповідальними за проведення державної реєстрації нормативно-правових актів.
5. Узагальнені результати проведення антикорупційної експертизи включаються до щорічного звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
II. Антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів
1. Антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів здійснюється щодо законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України у таких сферах:
1) прав та свобод людини і громадянина;
2) повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
3) надання адміністративних послуг;
4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
5) конкурсних (тендерних) процедур.
2. Антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів проводиться згідно зі щорічним планом, що затверджується Міністерством юстиції України до 31 грудня.
План проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів на відповідний рік складається структурним підрозділом, відповідальним за здійснення заходів, пов’язаних з формуванням та реалізацією державної антикорупційної політики, на підставі пропозицій, обґрунтованих необхідністю проведення антикорупційної експертизи, які подаються структурними підрозділами апарату Міністерства юстиції та формуються з урахуванням пропозицій, що надійшли від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян.
3. За результатами антикорупційної експертизи чинного нормативно-правового акта Міністерство юстиції готує висновок антикорупційної експертизи чинного нормативно-правового акта за формою згідно з додатком до цього Порядку та надсилає його на розгляд Кабінету Міністрів України.
4. Для здійснення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів Міністерство юстиції може залучати в установленому порядку фахівців державних органів, інших підприємств, установ, організацій, а також експертів міжнародних організацій, представників громадських об’єднань (за згодою).
5. Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.
III. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації
1. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, здійснюється під час такої реєстрації.
2. Результати антикорупційної експертизи нормативно-правового акта зазначаються у висновку про державну реєстрацію, доопрацювання, відмову в державній реєстрації відповідного акта за формою, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15 травня 2013 року № 883/5).
IV. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів
1. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться як складова частина їх правової експертизи.
2. Результати проведення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта відображаються у висновку Міністерства юстиції за результатами його правової експертизи, в якому робиться загальний висновок щодо наявності корупціогенних факторів та подаються пропозиції щодо можливих шляхів доопрацювання проекту нормативно-правового акта у разі їх виявлення.
Директор Департаменту
антикорупційної політики
Р.В. Сіверс
________________________________________
Додаток
до Порядку проведення
антикорупційної експертизи
(пункт 3 розділу ІІ)
ВИСНОВОК
антикорупційної експертизи чинного нормативно-правового акта
____________________________________________________________________
(назва, реквізити акта та найменування органу, що прийняв такий нормативно-правовий акт)
1. Підстава для проведення антикорупційної експертизи.
Зазначається пункт плану проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів на відповідний рік, на підставі якого проведено експертизу.
2. Перелік нормативно-правових актів, використаних під час експертизи.
Зазначаються нормативно-правові акти, які використовувалися при проведенні антикорупційної експертизи.
3. Висновок щодо наявності або відсутності у нормативно-правовому акті корупціогенних факторів.
Наводяться конкретні положення нормативно-правового акта, які містять корупціогенний фактор, з обов’язковим обґрунтуванням таких висновків або зазначається про відсутність в акті таких факторів.
4. Рекомендації щодо усунення корупціогенних факторів.
Наводяться рекомендовані шляхи усунення виявлених корупціогенних факторів.
5. Найменування структурного підрозділу Міністерства юстиції, що проводив експертизу.
Міністр юстиції ___________
(підпис) ____________________
(ініціали, прізвище)

You may also like...