Перелік основних актів антикорупційного законодавства

(станом на 31.01.14)

Міжнародні акти

Конвенція ООН проти корупції, підписана від імені України 11.12.03 в м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 251-V.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 27.01.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 252-V.

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 04.11.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 16.03.05 № 2476-ІV.

Модельний кодекс поведінки державних службовців країн Ради Європи (схвалено Рекомендацією Кабінету  Міністрів  Ради  Європи Європейським  країнам  “Про  кодекси  поведінки  для державних службовців.”, травень 2000 р., № R (2000)10).

Закони України

Про засади запобігання і протидії корупції (від 07.04.11 № 3206-VІ).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення(від 07.04.11 № 3207-VІ).

Про правила етичної поведінки (17.05.12 № 4722-VІ).

Укази Президента України

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року “Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної  влади у протидії злочинним проявам та корупції” (від 27.10.2009 № 870, місцевим органам виконавчої влади доручено аналізувати щомісяця  за участю керівників правоохоронних органів стан додержання  антикорупційного  законодавства, розглядати їх на нарадах (колегіях)).

Про утворення Національного антикорупційного комітету (від 26.02.10 № 275, прийнято рішення про утворення, визначено основні завдання НАК, НАК очолює Президент України, відповідальний секретар – Секретар РНБОУ).

Питання Національного антикорупційного комітету (від 26.03.10 № 454, затверджено персональний склад, доручено підготувати пропозиції щодо внесення комплексних змін до нових антикорупційних законів).

Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (від 05.10.11 № 964/2011, покладено тимчасово на Мін’юст функції спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики, доручено підготувати законодавчі та підзаконні акти з реалізації вказаного Закону).

Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки (від 21.10.11 № 1001/2011, затверджено Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки).

Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (від 25.01.2012 № 33/2012).

Про делегацію України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) (від 20.08.2012 № 479/2012).

Постанови Кабінету Міністрів України

Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією (від 02.06.03 № 828, здійснюється підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за запобігання та протидію корупції на базі Національної академії внутрішніх справ. Замовником навчання є Нацдержслужба).

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства України з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності  за корупційне правопорушення (від 12.10.11 № 1072, відповідно до статті 22 Закону керівники органів державної влади, органу місцевого самоврядування повинні інформувати Нацдержслужбу про звільнення з посади осіб, яких за рішенням суду притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення).

Про затвердження Порядок підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції (від 20.10.11 № 1094, центральні та місцеві органи виконавчої влади не пізніше 15 лютого подають спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики інформацію про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції, у свою чергу спеціально уповноважений орган оприлюднює звіт щороку не пізніше 15 квітня у друкованих ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження, на Урядовому порталі та на власному веб-сайті).

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям (від 16.11.11 № 1195, установлена процедура передачі особами, уповноваженими на виконання функцій державі, дарунків, отриманих ними як подарунків державі чи відповідній громаді або установі, організації. Уповноважена особа, яка отримала дарунок, має його передати органові протягом місяця).

Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки (від 28.11.11 № 1240 із змінами, Програма затверджена з метою реалізації Національної антикорупційної стратегії, державний замовний Програми – Мін’юст, керівник Програми – Міністр юстиції).

Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента (від 11.01.12 № 16, декларації зберігаються у кадрових підрозділах  в особових справах. Згідно із статтею 12 Закону відомості, зазначені у декларації, зокрема, членів Уряду оприлюднюються протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади).

Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (від 08.02.12 № 64, бланк декларації, який складається з 10 сторінок, заповнюють і подають шляхом роздрукування або копіювання його на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону, включаючи примітку).

Про введення посади Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (від 11.07.2013 № 484, введено посаду Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики).

Питання запобігання та виявлення корупції  (від 04.09.13 № 706, затверджено Типове положення про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та виявлення корупції, з 1 січня 2010 р. в центральних органах виконавчої влади та апаратах обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій утворюються підрозділи з питань запобігання та протидії корупції).

Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (від 04.12.13 № 949).

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Про затвердження плану заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 2004 рік (від 17.06.04 № 383-р, зокрема, пунктом 19 Плану передбачено запровадити обов’язковий   періодичний розгляд на засіданнях колегій центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також на нарадах в державних установах та організаціях, де працюють державні службовці, питань щодо виконання законодавства про державну службу, боротьбу  з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції та реагування на них).

Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування (від 06.07.11 № 642-р, запроваджено обов’язкове для всіх категорій посад державних службовців та посадових  осіб місцевого самоврядування підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування).

Накази міністерств та відомств

Наказ Мін’юсту від 23.06.10 № 1380/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм».

Наказ Головдержслужби від 04.08.10 № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», зареєстрований в Мін’юсті 11.11.10 за № 1089/18384.

Наказ Нацдержслужби України від 26.12.11 № 86 «Про затвердження Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державній або комунальній установі чи організації».

Наказ Мін’юсту від 11.01.12 № 39/5  «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 р. за № 28/20341).

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.12 № 147 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрований в Мін’юсті 29 березня 2012 р. за № 476/20789.

Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.12 № 448/5 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав, зареєстрований в Мін’юсті 26 березня 2012 р. за № 449/20762.

You may also like...