Меморандум про партнерство з Таврійським національним університетом

28 серпня 2020 року між Таврійським національним університетом ім. В.І.Вернадського (далі – Університет) в особі В.о. ректора Університету Казаріна Володимира Павловича, що діє на підставі Статуту (далі – Сторона 1) та Національним Координаційним Центром сприяння протидії корупції (далі – Центр), юридична особа за законодавством України, в особі Директора Центру Борсука Євгена Ілліча, який діє на підставі Статуту (далі – Сторона 2), підписано МЕМОРАНДУМ ПРО ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ТАВРІЙСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ В.І.ВЕРНАДСЬКОГО ТА НАЦІОНАЛЬНИМ КООРДИНАЦІЙНИМ ЦЕНТРОМ СПРИЯННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ОСВІТИ.

Як передбачено в Меморандумі, основною його метою є взаємодія та залучення Сторін до конструктивної співпраці, що сприятиме:

якісній  освітній діяльності, яка грунтується на засадах вимог законодавства у галузі освіти, державних програм, доктрин розвитку освіти в Україні;

відтворенню інтелектуального потенціалу держави шляхом підготовки висококваліфікованих фахівців в усіх сферах освіти;

створенню умов для розвитку та самореалізації кожного студента;

формуванню доброчесного академічного середовища, професійному розвитку працівників закладу освіти, забезпечення якості освіти і науковців в їхній професійній діяльності.

Як зазначено в Меморандумі діяльність Сторін спрямована на формування національних та загальнолюдських цінностей, особисту орієнтацію освіти, запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій в освітній процес, інтеграцію української освіти до європейського і світового простору.

Сторони зобов’язуються у режимі максимального сприяння будувати свої стосунки з дотриманням принципів законності, незалежності, відкритості, гласності, доступності, гуманності, демократичності, рівності, безперервності, багатопрофільності, практичності, адаптивност та взаємоповаги.

До основних напрямів діяльності Сторін належить, зокрема:

створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

поширення знань серед населення, підвищення світового і культурного рівня громадян;

упровадження нових наукових і освітніх технологій;

розширення переліку освітніх послуг унаслідок ліцензування нових спеціальностей і відкриття нових освітніх програм за ліцензованими спеціальностями;

налагодження міжнародних зв’язків, міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність у сфері освіти, науки,  культури тощо;

здійснення у межах повноважень медичної практики, надання медичних послуг, проведення діагностичної медичної експертизи.

Сторони в межах повноважень, передбачених законом, здійснюють заходи щодо запобігання корупції, недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів в діяльності Університету у відповідності до Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700-VII«Про запобігання корупції»:

вживають заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

не вчиняють дій та не приймають рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

вживають заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів;

не спонукають у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

You may also like...