МЕМОРАНДУМ про партнерство та участь в діяльності Міжнародної Комісії з Прав Людини № 012/01-15

06 січня 2015 року, керуючись Конституцією України, чинним законодавством, іншими нормативними правовими актами України, Статутом ООН, нормами міжнародного права, підписаними з Україною та іншими країнами ГО «Міжнародна Комісія з Прав Людини», офіс штаб квартири в Європі, Великобританії, СНД і Близького Сходу, в особі Голови Офісу Золотаревського Костянтина, та Всеукраїнська громадська організація «Національний Координаційний Комітет сприяння протидії корупції» (надалі – Комітет) в особі Голови Комітету Борсука Євгена  підписали Меморандум про партнерство та участь в діяльності Міжнародної Комісії з Прав Людини…

МЕМОРАНДУМ
про партнерство та участь в діяльності
Міжнародної Комісії з Прав Людини

«06» січня 2015 року                                                                                                                 м. Київ 

 

ГО «Міжнародна Комісія з Прав Людини», офіс штаб квартири в Європі, Великобританії, СНД і Близького Сходу, реєстраційний №39505356, м. Київ, вул. Володимирська 23, в особі Голови Офісу Золотаревського Костянтина, який діє на підставі Статуту, іменована надалі – «Комісія»

та

Всеукраїнська громадська організація «Національний Координаційний Комітет сприяння протидії корупції» (надалі – Комітет), свідоцтво про реєстрацію №3409, ідентифікаційний номер №37267516,  адреса: м. Київ, вул. Артема, 10 офіс 3  в особі Голови Комітету Борсука Євгена,  який діє на підставі Статуту, іменована далі – «Учасник»

та іменовані далі – «Сторони»,

керуючись Конституцією України, чинним законодавством, іншими нормативними правовими актами України, Статутом ООН, нормами міжнародного права, підписаними з Україною та іншими країнами двосторонніми угодами Сторони підписали цей Меморандум про наступне:

Стаття 1. Партнерство та участь у діяльності Комісії:

 • Партнерство та участь у діяльності Комісії є добровільним.
 • Учасниками Комісії можуть бути громадські, релігійні організації, благодійні фонди та будь-які інші організації та юридичні особи, активно сприяють виконанню статутних завдань Комісії та виявили бажання бути партнерами і учасниками Комісії.
 • Партнерство та участь у діяльності Комісії підтверджується записом в протоколі відповідного засідання Ради Комісії.
 • Партнерство та участь у діяльності Комісії здійснюється на підставі цього Меморандуму, який розглядається і затверджується Радою Комісії відповідно до порядку визначеним Радою Комісії.
 • Питання про прийняття та вибуття з партнерства в Комісії вирішує Рада Комісії.
 • Рада Комісії може встановлювати додаткові умови для прийняття до складу учасників і партнерів Комісії.
 • Партнерство в Комісії припиняється у випадках:

виходу з партнерів Комісії за власним бажанням;

виключення з партнерів Комісії.

 • Учасник Комісії може бути виключений зі складу Комісії за рішенням Ради Комісії, у зв’язку з порушенням цього Меморандуму, Статутних вимог або якщо діяльність учасника суперечить цілям і завданням Комісії, або якщо учасник втратив постійний та системний зв’язок з Комісією без поважних причин.

      

Стаття 2. Права та обов’язки учасників та партнерів Комісії.

 • Всі учасники та партнери Комісії мають рівні права та обов’язки.
 • Учасники та партнери Комісії мають право:
 • брати участь у діяльності Комісії;
 • висловлювати свої думки і робити пропозиції щодо діяльності Комісії;
 • отримувати інформацію про діяльність Комісії;
 • звертатися до Комісії з допомогою щодо захисту своїх інтересів;
 • отримувати правову, соціальний захист від Комісії;
 • вносити пропозиції по напрямках діяльності Комісії та її розвитку;
 • вийти з числа учасників Комісії в будь-який час за власним бажанням.
 • Учасники Комісії зобов’язані:
 • дотримуватися вимог Статуту Комісії; та рішень її керівних органів;
 • дбати про зміцнення авторитету Комісії, утримуватися від дій, які можуть завдати шкоди законним інтересам Комісії та її членам;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Комісії;
 • брати активну участь у роботі (діяльності) Комісії.

 

 • Сторони координують і планують створення спільних програм за участю урядових партнерів та інших важливих органів, міжнародних організацій, громадських організацій, релігійних організацій та донорів і які націлені на результат.
 • Сторони будують свою роботу на принципах добровільності, самоврядування, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутність майнового інтересу її учасників, прозорості, відкритості та публічності, законності, гласності, рівності прав та обов’язків її членів для спільної реалізації ними своїх прав і свобод, а саме:
 • Рівність – партнери повинні поважати мандати, обов’язки, обмеження, зобов’язання і незалежність один одного;
 • Прозорість – акцент на тому, щоб заздалегідь консультуватися один з одним, а також завчасно ділитися інформацією;
 • Орієнтація на результат – підхід, є заснований на реальності і орієнтований на дії;
 • Відповідальність – зобов’язання здійснити певну діяльність, коли партнери володіють засобами, компетенцією, навичками і можливостями для виконання своїх зобов’язань;
 • Взаємодоповнюваність – робота будується на порівняльних перевагах і доповнюється роботою один одного.

Стаття 3. Цілі та напрямки співпраці.

 • Сторони підтверджує свою прихильність цілям і принципам Статуту ООН, прагненням сприяти захисту прав людини, для забезпечення високого рівня співпраці та відповідальності з питань, що стосуються прав людини і світу, з метою сприяння створенню мереж співробітництва та програм економічного розвитку, забезпечення консультацій, рекомендацій, прямої дії і підтримки в питаннях, що стосуються сфери реалізації договорів з прав людини, сталого розвитку та миру.
 • Цілями і напрямками співробітництва Сторін є підготовка та надання регулярних звітів про всі аспекти порушення прав людини, про фактори, що впливають на ситуацію і робота з пошуку розв’язання проблем у цій галузі.
 • Встановлення контактів з владою і політичними інститутами, а також представниками різних громад з метою допомоги у запобіганні розбіжностей і підвищення взаєморозуміння в суспільстві.
 • Бути «комунікатором» між бізнесом та представниками влади в питаннях дерегуляції та в питаннях спрощення умов ведення бізнесу та протидіяти незаконним діям тих чи інших органів державної влади.
 • Для досягнення цілей спільної діяльності Сторони у встановленому чинним законодавством порядку мають право:
 • залучати кошти у вигляді добровільних пожертвувань, грантів та інших доходів від передбаченої законодавством діяльності, а також добровільних внесків від іноземних громадян і організацій донорів для здійснення спільної діяльності;
 • захищати законні інтереси своїх членів в органах влади та місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства;
 • здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • самостійно планувати свою діяльність і здійснювати належні заходи відповідно до вимог чинного законодавства;
 • організовувати і проводити семінари, зустрічі, «круглі столи», співпрацювати зі ЗМІ;
 • займатися діяльністю у сфері захисту прав людини і розробкою цієї мети мереж в економічній, екологічній, освітній, гуманітарній сферах та здійснення відповідних програм;
 • сприяти законодавчому забезпеченню захисту прав людини і громадянина від корупції та злочинних формувань, розробці пропозицій щодо удосконалення антикорупційних законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту прав та основоположних свобод людини та громадянина;
 • сприяти громадянам у дотриманні їх конституційного права на свободу слова, доступу до інформації, недопущення неправомірного втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації, дискримінації в інформаційній сфері і переслідування журналістів за політичні позиції;
 • сторони сприяють державним органам у проведенні реформування правоохоронних органів, пенітенціарної служби та інших державних органів у питаннях забезпечення захисту прав та свобод громадян;
 • організовувати моніторингові процеси з питань дотримання прав людини, збирати, зберігати і обмінюватися з міжнародними організаціями, фахівцями міжнародного права та експертами, статистичними, демографічними та іншими публічними даними та інформацією з прав людини, здійснювати взаємну допомогу і співробітництво з цих питань;
 • забезпечувати консультації, рекомендації, пряму дію і підтримку в питаннях, що стосуються області та реалізації договорів з прав людини, сталого розвитку світу;
 • заохочувати дослідження з питань роззброєння, антитерористичної, антикорупційної діяльності та поширення результатів таких досліджень;
 • організовувати конференції, семінари та освітні програми, що стосуються гендерної рівності, прав людини, сталого економічного розвитку, охорони довкілля та корпоративної соціальної відповідальності, доступу до освіти, миру, роззброєння, розвитку жінок та молоді та інших сфер діяльності відносяться до захисту прав людини;
 • захищати інтереси членів Комісії, в тому числі, але не виключно шляхом здійснення представництва їх інтересів у судах, у тому числі міжнародних, виконання доручень судових органів і т.д.;
 • здійснювати правозахисну діяльність та діяльність у сфері надання юридичної допомоги;
 • здійснювати проведення гуманітарних акцій та організацію надання або залучення гуманітарної допомоги, у порядку, встановленому чинним законодавством;
 • здійснювати компанію інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення України щодо політичних, громадянських, економічних і соціальних прав людини також таких, які пов’язані з культурно-духовною сферою і сферою охорони здоров’я;
 • створення мереж співробітництва, які б забезпечували міжнародні механізми захисту прав людини в Україні, в тому числі програм економічного розвитку;
 • формування системи міжнародно-правових норм, спрямованих на забезпечення захисту прав людини в умовах збройних конфліктів.
 • Контроль за дотриманням Женевських Конвенцій і протоколів в умовах збройних конфліктів.

 

Стаття 4. Прикінцеві положення.

 • Для досягнення цілей спільної діяльності, визначеної в сьогоденні Меморандумі, Сторони будують свої взаємини на принципах доброчесного партнерства і максимального сприяння.
 • Реалізація Меморандуму здійснюватиметься шляхом розроблення та виконання кожною Стороною або спільно Сторонами заходів, спрямованих на досягнення вищезазначених цілей і виконання завдань.
 • Сторони призначають одного або декількох осіб відповідальних за виконання Меморандуму та можуть створювати спільну Робочу групу зі складу співробітників Сторін, робота якої буде спрямована на забезпечення реалізації цілей спільної діяльності.
 • Сторони домовилися проводити спільні зустрічі для підготовки спільних пропозицій, вимог, змін і доповнень до чинних і проектів законодавчих, нормативних актів з питань, що стосуються захисту інтересів громадян України.
 • Цей Меморандум не зачіпає зобов’язань, що випливають з інших договорів, учасниками яких є Сторони, і не покладає на Сторони будь-яких фінансових зобов’язань.
 • Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін.
 • Меморандум підписується у двох примірниках для кожної із сторін мають однакову юридичну силу.

Вчинено та підписано за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 23, 06 січня 2015 року.

 

Стаття 5. Підписи Сторін:

 

Від імені:

Міжнародної Комісії з Прав Людини

Голова Офісу – Золотаревський Костянтин Дмитрович

 

 

Від імені:

Всеукраїнської громадської організації «Національний Координаційний Комітет сприяння протидії корупції»

Голова Комітету – Борсук Євген Ілліч

You may also like...